Habarlar

Habarlar

 • Zawodymyz 132-nji.Kanton ýarmarkasyna onlaýn girdi

  Zawodymyz 132-nji.Kanton ýarmarkasyna onlaýn girdi

  Kanton ýarmarkasynyň doly ady 1957-nji ýyldan bäri Hytaýyň import we eksport ýarmarkasy bolup, şu wagta çenli 65 ýyl dowam etdi, web sahypasy: https://www.cantonfair.org.cn/, hoş geldiňiz we zerur önümleri we zawody alyň.Epidemiýa eýe bolmak Hytaýda gaýta-gaýta täsir etdi, şonuň üçin 132-nji. Kanton ýarmarkasy ol ...
  Koprak oka
 • Zawodymyz durnukly önümçilik ukybyna we bahasyna eýe

  Zawodymyz durnukly önümçilik ukybyna we bahasyna eýe

  2022-nji ýylyň iýul we awgust aýlarynda uzyn tomus dynç alyşyndan soň, sentýabr aýyna girýäris - ajaýyp güýz möwsümi, hasyl möwsümi, salkyn we amatly, hemmämiz lezzet alýarys.Indi zawodymyz durnukly önümçilik ukybyna eýedir, gowy öwrümde birin-birin ýerleşdirilmegi we gelmegi üçin önümçilik ...
  Koprak oka
 • Tomus dynç alyşy

  Tomus dynç alyşy

  Bu 2022 ýyllyk zawodymyz, esasanam tomus dynç alyşy üçin gündizden agşama çenli gaty köp işleýär, 20 fut / 40GP / 40HQ konteýnerini ýeke-ýekeden ýükleýäris, her işçi her gün köp işleýär, ähli önüm topary üçin sag boluň adamlaryň gowy işlemek üçin edýän tagallalary!Nagyş ýasamakdan, kesmekden ...
  Koprak oka
 • Aw we atyş gyzykly

  Aw we atyş gyzykly

  Orta asyrlarda begleriň iň gowy görýän sportlaryndan biri, ýabany aw awlamak üçin wagtal-wagtal birnäçe gowy dostlary bilen duşuşmakdy.Olar üçin aw olara ýeterlik kanagat berip biler.Sportuň beýleki görnüşlerinden tapawutlylykda aw, has begleri döreden has täze we çylşyrymly görünýär ...
  Koprak oka
 • Daşky gurşawa arassa mata

  Daşky gurşawa arassa mata

  Ekologiýa taýdan arassa matalaryň kesgitlemesi gaty giňdir, bu hem matalaryň kesgitlemesiniň ähliumumylygy bilen baglanyşyklydyr.Umuman, daşky gurşawa arassa matalary az uglerodly, energiýany tygşytlaýan, zyýanly maddalardan tebigy däl, ekologiýa taýdan arassa we gaýtadan işlemek hökmünde kabul edip bolar ...
  Koprak oka
 • Iň soňky dizaýn depder sumkasy bilen tanyşdyryň

  Iň soňky dizaýn depder sumkasy bilen tanyşdyryň

  Bu aýda ajaýyp we täze noutbuk sumka / depder sumkasy / kompýuter egin sumkasy bilen tanyşdyrdyk, belgisi LSB3011, jikme-jik tanyşdyryşlar: 1. Ölçegi: 12.5L * 6 W * 19 H Inç 2.Güýçli we çydamly mata, Deri membranasy hili, çydamly, geýmäge çydamly, suwa garşy, arassa saklamak aňsat ...
  Koprak oka
 • Noutbuk sumkasyny nädip saýlamaly?

  Noutbuk sumkasyny nädip saýlamaly?

  Ofis işgärleri üçin iş zerurlygy sebäpli köplenç noutbuklaryny ýanynda götermeli bolýarlar.Kompýuteri amatly alyp barmak üçin, adatça kompýuteri ýüklemek üçin professional kompýuter sumkasyny saýlaýarsyňyz.Kompýuter haltalarynyň iki görnüşi bar: portfel we sumka.Nädip saýlamaly ...
  Koprak oka
 • Egniň sumkasy we Dag sumkasy üçin tapawutlar

  Egniň sumkasy we Dag sumkasy üçin tapawutlar

  Her halta üçin fermuar hili gaty möhümdir, ulanylan uzyn fermuar ömri sumkanyň ömri bilen baglanyşykly, indi geliň bilelikde fermuar üçin bilimleri göreliň.Fermerler rezinden, neýlondan we metaldan ýasalýar.Hil taýdan metal has gowudyr.Duröne çydamlylygy üçin rezin aslynda mo ...
  Koprak oka
 • Torbalaryň fermuar hili

  Torbalaryň fermuar hili

  Her halta üçin fermuar hili gaty möhümdir, ulanylan uzyn fermuar ömri sumkanyň ömri bilen baglanyşykly, indi geliň bilelikde fermuar üçin bilimleri göreliň.Fermerler rezinden, neýlondan we metaldan ýasalýar.Hil taýdan metal has gowudyr.Duröne çydamlylygy üçin rezin aslynda mo ...
  Koprak oka
 • 2022-nji ýyl gaplaň ýylydyr

  2022-nji ýyl gaplaň ýylydyr

  2022-nji ýyl Hytaýda gaplaň ýyly.Igerolbars ýyly adaty Hytaý senenamasyna laýyklykda kesgitlenýär.Hytaý Zodiakdaky “gaplaň” on iki ýerli şahada inine gabat gelýär.Igerolbars ýyly inin, her on iki ýylda bir aýlaw hasaplanýar.Fo ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3