LSFZ-1
LSFZ-3
LSFZ-4
LSFZ-2

Daşky gurşawa arassa mata

Ekologiýa taýdan arassa matalaryň kesgitlemesi gaty giňdir, bu hem matalaryň kesgitlemesiniň ähliumumylygy bilen baglanyşyklydyr.Adatça, daşky gurşawa arassa matalar az uglerodly, energiýany tygşytlaýan, zyýanly maddalardan tebigy, ekologiýa taýdan arassa we gaýtadan ulanylýan matalar hökmünde kabul edilip bilner.

cdsvds

Daşky gurşawy goramak matalaryny iki kategoriýa bölmek bolar: janly daşky gurşawy goramak matalary we daşky gurşawy goramak matalary.

Livingaşaýyş gurşawy üçin amatly matalar, adatça, RPET matalardan, organiki pagtadan, reňkli pagtadan, bambuk süýüminden, soýa belok süýüminden, kenep süýüminden, modal, organiki ýüňden, Tencel we beýleki matalardan durýar.

Senagat daşky gurşawy goramak matalary organiki däl metal däl materiallardan we PVX, poliester süýümi, aýna süýüm we ş.m. ýaly metal materiallardan durýar, olar daşky gurşawy goramagyň, energiýany tygşytlamagyň we amaly taýdan ýapyşmagyň täsirini gazanyp biler.

cdvfd

Häzirki wagtda ekologiýa taýdan arassa täze mata, bütin dünýäde işjeň wagyz edilen we dokma önümlerinde giňden ulanylýan RPET matasydyr.

RPET matasy, RPET mata gaýtadan işlenen daşky gurşawy goramak matasynyň täze görnüşi, doly ady gaýtadan işlenen PET matasy (gaýtadan işlenen poliester mata).Onuň çig maly hil barlagy, aýralyk, dilimlemek, egirmek, sowatmak we ýüpek ýygnamak arkaly gaýtadan işlenen Baote çüýşelerinden öndürilen RPET ýüplükdir.RPET ýüplükden dokalan mata, adatça koks çüýşesiniň daşky gurşawy goramak matasy diýlip atlandyrylýan RPET ýerüsti materialdyr.Mata gaýtadan işlenip bilner, bu energiýany, nebit sarp etmegi we kömürturşy gazynyň zyňyndylaryny azaldyp biler.Gaýtadan işlenen RPET matanyň her funty 61000 BTU energiýa tygşytlap biler, bu bolsa 21 funt kömürturşy gazyna deňdir.Daşky gurşawy goramak boýag, örtük we kalendardan soň, mata MTL, SGS, onuň we beýleki halkara ülňüleriniň synagyndan hem geçip biler.Olaryň arasynda ftalat (6p), formaldegid, gurşun (PB), polisiklik aromatiki uglewodorodlar, nefen we beýleki daşky gurşaw görkezijileri Europeanewropanyň iň soňky daşky gurşaw standartlaryna we Amerikanyň daşky gurşaw standartlaryna ýetdi.Ekologiýa taýdan arassa matalary mahabatlandyrmak we ulanmak dünýäde nebit energiýasynyň ulanylmagyny we uglerod zyňyndylarynyň hapalanmagyny azaltmakda örän oňyn rol oýnaýar.

Iberilen halta matalarymyz we polotnolarymyz dünýädäki müşderileri kanagatlandyrmak üçin bu Daşky gurşaw standartlaryna ýetip biler.

ffvdvd


Iş wagty: Iýul-04-2022