LSFZ-1
LSFZ-3
LSFZ-4
LSFZ-2

Aw we atyş gyzykly

Orta asyrlarda begleriň iň gowy görýän sportlaryndan biri, ýabany aw awlamak üçin wagtal-wagtal birnäçe gowy dostlary bilen duşuşmakdy.Olar üçin aw olara ýeterlik kanagat berip biler.Sportuň beýleki görnüşlerinden tapawutlylykda aw şol döwürde begleri bu sport görnüşine gaty meňzeýän has täze we çylşyrymly görünýär.

1

1. Aw awlamak, fiziki güýjüni ulanyp biler.

Ilki bilen, şol döwürde köp begler aw awlamagy halaýardylar we köp asylly maşgalalar çagalaryna maşgalalary bilen aw awlamagy öwrenerdiler.Olar üçin aw, çagalykdan beden taýdan sagdynlygyny ösdürip biler.Şol bir wagtyň özünde, aw awlamak meselesine has köp üns berip biler ýaly, aw awlamak ukybyny hem ulanyp biler, bu hem iş ýerinde geljekde işlemek üçin örän peýdalydyr.Şonuň üçin begler awy gündelik durmuşyna birleşdirýärler.

2

2.Olar hezil edip bilerler.

Ikinjiden, begler bu sporty halaýarlar, sebäbi hezil etmek üçin ýeterlik wagty bar.Asylly adamlar üçin iýmek-içmekden başga-da, her gün dürli çärelere gatnaşýarlar.Aw, beglere wagt öldürmäge we şol bir wagtyň özünde ussatlygy öwrenmäge mümkinçilik berip biler.Aröne aristokrat däller üçin aw diňe aristokratlar ýaly gyzykly däl-de, gazanç etmegiň serişdesidir.

3

3. Aw awlamak asyllylaryň ajaýyp sport görnüşini görkezýär.

Netijede, köp begler awyň dynç almagyň özboluşly usulydygyna ynanýarlar.Asylly adamlar dynç günleri aw etmek arkaly has köp dost gazanyp bilerler, aw wagtynda biri-biri bilen tejribe alyşyp bilerler we şol bir wagtyň özünde duýgularyny artdyryp bilerler.Aw diňe bir gatnaşyklaryny ýakynlaşdyrman, eýsem telekeçiligi we nikany ösdürmek üçin gowy mümkinçilik döredýär.Köp begler esasan aw arkaly has köp iş mümkinçiliklerine eýe bolup, awda gowy hyzmatdaşlaryny tapypdyrlar.Şol döwürde has ýokary güýji bolan käbir adamlar awy has höweslendirýän we bu ajaýyp sport diýip pikir edýän bu sporty yzygiderli wagyz edýärdiler.


Iş wagty: Iýul-13-2022