Kompaniýa habarlary

Kompaniýa habarlary

 • Zawodymyz 132-nji.Kanton ýarmarkasyna onlaýn girdi

  Zawodymyz 132-nji.Kanton ýarmarkasyna onlaýn girdi

  Kanton ýarmarkasynyň doly ady 1957-nji ýyldan bäri Hytaýyň import we eksport ýarmarkasy bolup, şu wagta çenli 65 ýyl dowam etdi, web sahypasy: https://www.cantonfair.org.cn/, hoş geldiňiz we zerur önümleri we zawody alyň.Epidemiýa eýe bolmak Hytaýda gaýta-gaýta täsir etdi, şonuň üçin 132-nji. Kanton ýarmarkasy ol ...
  Koprak oka
 • Zawodymyz durnukly önümçilik ukybyna we bahasyna eýe

  Zawodymyz durnukly önümçilik ukybyna we bahasyna eýe

  2022-nji ýylyň iýul we awgust aýlarynda uzyn tomus dynç alyşyndan soň, sentýabr aýyna girýäris - ajaýyp güýz möwsümi, hasyl möwsümi, salkyn we amatly, hemmämiz lezzet alýarys.Indi zawodymyz durnukly önümçilik ukybyna eýedir, gowy öwrümde birin-birin ýerleşdirilmegi we gelmegi üçin önümçilik ...
  Koprak oka
 • Tomus dynç alyşy

  Tomus dynç alyşy

  Bu 2022 ýyllyk zawodymyz, esasanam tomus dynç alyşy üçin gündizden agşama çenli gaty köp işleýär, 20 fut / 40GP / 40HQ konteýnerini ýeke-ýekeden ýükleýäris, her işçi her gün köp işleýär, ähli önüm topary üçin sag boluň adamlaryň gowy işlemek üçin edýän tagallalary!Nagyş ýasamakdan, kesmekden ...
  Koprak oka
 • Torbalaryň fermuar hili

  Torbalaryň fermuar hili

  Her halta üçin fermuar hili gaty möhümdir, ulanylan uzyn fermuar ömri sumkanyň ömri bilen baglanyşykly, indi geliň bilelikde fermuar üçin bilimleri göreliň.Fermerler rezinden, neýlondan we metaldan ýasalýar.Hil taýdan metal has gowudyr.Emma çydamlylygy üçin ...
  Koprak oka
 • 2022-nji ýyl gaplaň ýylydyr

  2022-nji ýyl gaplaň ýylydyr

  2022-nji ýyl Hytaýda gaplaň ýyly.Igerolbars ýyly adaty Hytaý senenamasyna laýyklykda kesgitlenýär.Hytaý Zodiakdaky “gaplaň” on iki ýerli şahada inine gabat gelýär.Igerolbars ýyly inin, her on iki ýylda bir aýlaw hasaplanýar.Fo ...
  Koprak oka
 • COVID çig mallara täsir edýär

  COVID çig mallara täsir edýär

  COVID çig mallara täsir edýär Recentlyakynda içerki epidemiýa ýygy-ýygydan ýüze çykdy we Şanhaýda we Jiangsuda global statiki dolandyryş ýarym aý dowam etdi.Kärhanalaryň önümçiligine we işine bazara aýratyn üns berildi.Biz C demirgazygynda ýerleşýäris ...
  Koprak oka
 • Bag sumkasy Üç hil we baha derejesi

  Bag sumkasy Üç hil we baha derejesi

  Zawodymyzda ýarag haltalary üçin adatça 3 baha derejesi bar, aşakda tapyň: 1. Mahabatlandyryş üçin arzan baha ýa-da bilelikde satyljak ýarag bilen sowgat.* Bahasy - Adatça bu haltalaryň bahasy FOB USD2.50-USD5.00 / pc arasynda bolýar.* Içinde we daşynda gaplamak - Inçe ýukajyk içerde, ýönekeý daşlar ...
  Koprak oka
 • Bagarag sumkasynyň nagşy we kesilmegi

  Bagarag sumkasynyň nagşy we kesilmegi

  Bu gün bir nagyş mowzugyny paýlaşýarys, her halta nusgasy, bir nagyş ýasamaly, soň nusgalar gözümiziň öňünde çykar, indi nagyş üçin, 4 baldan aşakda köpçülige has köp üns berilmeli.1.1-nji gezek, sumka nagşy ýasalanda, haýsy stil ýa-da dizaýn bolsa, haýsy görnüşdigini anyklamaly ...
  Koprak oka
 • Bäsdeşlikli taktiki ýarag sumkasyny mahabatlandyrmak

  Bäsdeşlikli taktiki ýarag sumkasyny mahabatlandyrmak

  Bu gün bäsdeşlige ukyply taktiki ýarag sumkasynyň mahabatyny görkezýäris, hakykatdanam hili we bahasy gowy kombinasiýa bilen, mahabat satuwyny edip biler, arzan bahadan we hakykatda ulanmak üçin çydamly, ýarag sumkasynyň jikme-jiklikleri aşakdakylar: 1. Suratlar, öň üçin , arka we içerde.2. Aýratynlyklar: Ölçegler: 1 ...
  Koprak oka
 • Zawod materiallary we aksiýa ammary

  Zawod materiallary we aksiýa ammary

  Iki sany uly ammarymyz bar, biri çig mal, beýlekisi sumka ätiýaçlyklary üçin.Çig mal ätiýaçlyklary, matalar, polotno, örtük, esbaplar we ş.m. üçin her burç üçin aşakdaky suratlary tapyň.Aksiýadaky esasy matalar, 2 esse PVC örtükli mata bilen has dykyzlygy 600D oksford, şol ýerde '...
  Koprak oka
 • Zawodyň hilini barlamak AQL2.5-4.0

  Zawodyň hilini barlamak AQL2.5-4.0

  Her bir köpçülikleýin önümçilik üçin önümçilik topary sargyt kagyzyny alanda, dürli zawodlardan, mysal üçin mata / asma / padding / esbaplar / bellikler / hangtag / polibag / karton zawodlaryndan köp mukdarda çig mal çeşmelerini tertipläp başlap bilerler.Materiallar gelende ilki bilen kesmek işini ediň, kesilenden soň, soň st ...
  Koprak oka