Senagat habarlary

Senagat habarlary

 • Aw we atyş gyzykly

  Aw we atyş gyzykly

  Orta asyrlarda begleriň iň gowy görýän sportlaryndan biri, ýabany aw awlamak üçin wagtal-wagtal birnäçe gowy dostlary bilen duşuşmakdy.Olar üçin aw olara ýeterlik kanagat berip biler.Sportuň beýleki görnüşlerinden tapawutlylykda aw, has begleri döreden has täze we çylşyrymly görünýär ...
  Koprak oka
 • Daşky gurşawa arassa mata

  Daşky gurşawa arassa mata

  Ekologiýa taýdan arassa matalaryň kesgitlemesi gaty giňdir, bu hem matalaryň kesgitlemesiniň ähliumumylygy bilen baglanyşyklydyr.Umuman, daşky gurşawa arassa matalary az uglerodly, energiýany tygşytlaýan, zyýanly maddalardan tebigy däl, ekologiýa taýdan arassa we gaýtadan işlemek hökmünde kabul edip bolar ...
  Koprak oka
 • Noutbuk sumkasyny nädip saýlamaly?

  Noutbuk sumkasyny nädip saýlamaly?

  Ofis işgärleri üçin iş zerurlygy sebäpli köplenç noutbuklaryny ýanynda götermeli bolýarlar.Kompýuteri amatly alyp barmak üçin, adatça kompýuteri ýüklemek üçin professional kompýuter sumkasyny saýlaýarsyňyz.Kompýuter haltalarynyň iki görnüşi bar: portfel we sumka.Nädip saýlamaly ...
  Koprak oka
 • Egniň sumkasy we Dag sumkasy üçin tapawutlar

  Egniň sumkasy we Dag sumkasy üçin tapawutlar

  Dinönekeý haltalar gündelik zerur zatlarymyzdyr, alpinizm haltalary esasan alpinizm, açyk howada oýnamak we ş.m. ýaly çärelere höwes edýärler, dürli ulanylyşy sebäpli biri-birinden düýpgöter tapawutlanýar, esasan aşakdaky nokatlarda: ...
  Koprak oka
 • Üýtgeýän alyş-çalyş hümmeti

  Üýtgeýän alyş-çalyş hümmeti

  2022-nji ýylyň 21-nji maýynda Hytaýda RMB walýuta hümmetiniň merkezi deňlik derejesi mart aýynyň başynda 6.30-dan 6,75 töweregi aşaklady we ýylyň iň ýokary nokadyndan 7,2% aşaklady.Geçen anna güni (20-nji maý 2022), 5 ýyldan gowrak möhletli LPR karzlarynyň göterim derejesi arzanlady ...
  Koprak oka
 • 2023 ABŞ-nyň Las Wegasda surata düşüriş sergisi

  2023 ABŞ-nyň Las Wegasda surata düşüriş sergisi

  Las Wegas halkara atyş, aw we açyk önümler sergisi.Sergi wagty: 2023-nji ýylyň 17-20-nji ýanwary Veneri: Las Wegas Sands Expo Merkeziniň sergi aýlawy: ýylda bir gezek sergi Senagat: açyk sport önümleri sergisi Sergi masştaby: hünärmen sergi Guramaçy: ...
  Koprak oka
 • Konteýnerler ýetmezçilik edýär

  Konteýnerler ýetmezçilik edýär

  Bu gün 11-nji maý. 2022-nji ýylyň maýynda daşary ýurt konteýnerleri ýetmezçilik edýär.Bu hadysanyň esasy sebäbi, Hytaý tarapyndan daşary ýurda iberilen konteýnerleriň wagtynda yzyna iberilip bilinmezligi we Hytaýda konteýnerlere uly basyş.Kosmosdaky gaplar portuň dykylmagyna sebäp bolýar.Gysga ...
  Koprak oka
 • Dünýä ýurtlarynda aw bilimleri

  Dünýä ýurtlarynda aw bilimleri

  Aw syýahaty Europeanewropa, Afrika, Kanada we ABŞ we ş.m. ýurtlarda amatly sport görnüşidir, ýewropaly aw medeniýeti: sugun awçysy şa, doňuz awçysy gahryman, göni adam towşan ýygnamaly däldir.Her ýurduň özboluşly kesgitlenen düzgünleri bar, ýöne her kim üç ba ...
  Koprak oka
 • Daşky bilim

  Daşky bilim

  Elmydama şübhe döreýär, nädip açyk hünärmen bolup bilerin?Garaz, ýuwaş-ýuwaşdan tejribe toplamak üçin wagt gerek.Açyk hünärmen çalt bolup bilmese-de, açyk bilimleri gün-günden öwrenip bilersiňiz, ýyl-ýyldan göz aýlalyň, wagtdan bilýärsiňiz.1. ...
  Koprak oka
 • Oksford mata örtük görnüşi

  Oksford mata örtük görnüşi

  Örtülen oksford mata näme?Oksford mata ýörite tehnologiýa bilen ýörite funksiýalary bolan materiallar gatlagy bilen örtülendir, şonuň üçin mata ýörite funksiýalary goşar.Şonuň üçin oňa funksional örtülen oksford mata hem diýilýär.Örtülen oksford matasynyň umumy görnüşleri ...
  Koprak oka
 • Germaniýada Nýurnberg ýarmarkasy

  Germaniýada Nýurnberg ýarmarkasy

  2022-nji ýyldaky Nýuremberg açyk we aw önümleri sergisi IWA Nuremberg Exhibition Co., Ltd. tarapyndan geçirilýär. Holdingylda bir gezek.Bu sergi 2022-nji ýylyň 3-nji martynda geçirildi. Sergi ýeri 90471 Nýuremberg konwensiýa we sergi merkezi, Germaniýa.Sergi meýdançasyna garaşylýar ...
  Koprak oka
 • Oksford mata görnüşi

  Oksford mata görnüşi

  Oksford mata dürlüligi üçin gurluşyk / dykyzlyk / agram köp, mysal üçin10D, 210D, 300D, 420D, 600D, 900D, 1200D, 1680D, indi köp ulanylýan oksford matalary hakda gürleşeris.1680D oksford mata agzalan iň berk we çydamly oksford mata.1680D oksford mata goşa süýümli oxfo ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2