LSFZ-1
LSFZ-3
LSFZ-4
LSFZ-2

Taktiki harby mergen süýümi 53 dýuým

gysga düşündiriş:

Uzynlygy 53 dýuým bolan mergen süýrüji sumka, agyr senagat 600D oksfordly, içerde 1,8 sm galyňlykdaky EPE şekilli we hili gowy, kemerleri göterýän amatly dokalan lenta we arka tarapynda gowy berkidilen egin gaýyşlary.

  • Haryt belgisi:LST 2007
  • Ölçegi:53L * 12W * 3,5 dýuým
  • Material:600D Oksford PVC örtükli
  • Reňk:Köýot, ýa-da özleşdirilen ýaly.
  • MOQ:500 sany
  • Eltip bermegiň wagty:Takmynan 65-75 gün.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary:

*Güýçli mata --- Agyr senagat 600D oksford poliester w.2 gezek PVCörtülen, suw geçirmeýän, çydamly, gözýaşyna çydamly.

* Padding --- Gowy dykyzlygy we çeýeligi bilen 1,8 sm galyňlykdaky EPE bilen örtülen, has goraglyýaragyň içinde.

* Garnituralar --- Gaýyş we egin gaýyşlary göterýän reňkli dokalan lenta bileniki tarapynda çeňňek bilen asylýar, ýokarsynda, şol ýerde'dokalan lenta asylýan aýlaw's 2 ulyhas köp halta, esbap, gural we ş.m. saklamak üçin öňündäki fermuar jübüleri

图片 1

Taktiki mergen süýrük sumkasy, Harby mergen süýrük sumkasy, taktiki ýarag haltalary

Üstünlikleri:1.Nusga ýasamak ulgamy, bu ýerde gowy CAD ýasaýarys, şonuň üçin ýöriteleşip bilerisözleşdirilenhyzmaty.

2. Satuwdan soň hiç hili töwekgelçilik ýok: haýsydyr bir hil meselesi ýüze çykan halatynda hiç kim siziň üçin jogapkär bolmazmy diýip alada etmäň, şübhelenýän bolsaňyz bize e-poçta iberiň, ýakyn wagtda çözmäge kömek ederdik.

3. Hil, toparymyz her halta üçin AQL 2.5-4.0 standartyna berk eýerýär'barlamak, şonuň üçin hemişe daşary ýurt bazaryna durnukly hil berýärdik, dünýäde ýokary hilli öndüriji weelýeterlidişli.

4.Her bir logotipiň aýratynlaşdyrylmagyny kabul edip bileris, mysal üçin keşde, rezin ýama, geçiriş çap, ekran çapkabul edip biljek zatlarymyzyň hemmesiözleşdirilenhyzmaty.

Goýmalar:

Taktiki mergen süýrük sumkasy taktiki / harby we atyş üçin giňden ulanyldy, EPE / EVA ýaraglaryň ýyrtylmagyndan, çyzylmagyndan we ş.m.öňünden aýdyp bolmaýarbetbagtçylyklar.

图片 11

图片 12


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň