LSFZ-1
LSFZ-3
LSFZ-4
LSFZ-2

Zawodymyz durnukly önümçilik ukybyna we bahasyna eýe

2022-nji ýylyň iýul we awgust aýlarynda uzyn tomus dynç alyşyndan soň, sentýabr aýyna girýäris.-ajaýyp güýz möwsümi'hasyl möwsümi, salkyn we amatly, hemmämiz lezzet alýarys.

Indi zawodymyz durnukly önümçilik ukybyna eýedir, gowy tertipde sargytlar we birkemsiz ýerleşdirilmegi üçin önümçilik, iň esasysy bolsa, indi mümkinçiligimizde bahanyň ýokarlanmagyna gözegçilik etmek üçin durnukly baha derejämiz bar, şeýlelik bilen, müşderilere has köp aralyk almaga we häzirki kynçylyklary ýeňip geçmäge kömek edip bileris.

Pls ussahanamyzyň suratlaryny tapýar, her aý ortaça 10pc 40HQ konteýner, her hepde ammarlara paýlamak üçin aksiýa goşmak üçin daşary ýurt bazarlaryna konteýnerler ýükleýärdik.

5952

1441252525

Taktiki sumkalar, guşaklar, bil haltalary, egin sumkalary, sling paketleri we ş.m. üçin ammarda paýnamalarymyz bar, doly tölenenden soň islän wagtyňyz ekspress ýa-da konteýnerler arkaly iberip bileris, amatly bahalarda ýeterlik aksiýa, şonuň üçin alyň daşary ýurtly müşderiler üçin gowy abraý.Pls tekjede gaplanan suratlary aşakda tapyň.

25252

Daşary ýurtly müşderilere hoş geldiňiz, sumkalarymyzy islän wagtyňyz sargyt ediň we OEM we ODM hyzmatyny, gowy öwrüm we 3 ýyllyk kepillik bilen üpjün ediň.


Iş wagty: 22-2022-nji sentýabr